Gå til hovedindhold
Elmarked & Eltariffer

Høringssvar vedrørende ny nettarif for TSO-tilsluttet forbrug

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ”Tarifmetode for TSO-tilsluttet forbrug” som foreslår, at net-tariffen fremover skal baseres på kapacitet og ikke energiforbrug.

14. jun. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Formålet er, at net-tariffen i højere grad afspejler den underliggende omkostningsstruktur, idet omkostningerne til elnettet i høj grad afhænger af behovet for kapacitet i elnettet. Omkostninger til nettab, vil fortsat være baseret på de transporterede energimængder.

  Konklusion

  Dansk Fjernvarme mener overordnet set, at forslaget fra Energinet bidrager til en mere omkostningsægte tarifstruktur for forbrugstilsluttede kunder i TSO nettet end man kender i dag. Det er elnettes kapacitet, der er grundlaget for Energinets omkostninger til drift og vedligehold, afskrivninger og forrentning. Derfor er det også relevant, at TSO tilsluttede forbrugskunder betaler for den del af elnettets kapacitet, der er til rådighed for den konkrete forbruger. Dermed er der en naturlig sammenhæng mellem omkostningerne og tarif betalingen for forbrugere tilsluttet direkte i TSO-nettet.

  Den foreslåede metode er væsentligt anderledes fra den gældende energibaserede tarif (øre/kWh) og der kunne med fordel laves en egentlig konsekvensanalyse af den nye tarif for de forskellige kundegrupper. Af samme grund bør det være en del af metoden at der gennemføres en evaluering af de økonomiske konsekvenser og ikke mindst adfærdsmæssige ændringer i forhold til at levere fleksibilitetsydelser på elmarkedet.  

  Nedenfor gennemgås Dansk Fjernvarmes generelle og konkrete bemærkninger til høringsmaterialet.

  Generelt

  Helt overordnet, så bemærker Dansk Fjernvarme, at Energinet (og Green Power Denmark, der udvikler tarifmetode for netvirksomhederne) i stigende grad introducerer kapacitetsbetaling, som et grundelement i betalingen for transport af elektricitet. Det ses både i tarifmodel 3.0, foreløbige udkast til tarifering af direkte linjer og nu også forslag til ny metode til opkrævning af nettarif.

  Denne udvikling er umiddelbart positiv, men indeholder også nogle problemstillinger og ikke afklarede spørgsmål. I og med den konkrete metode kun omfatter TSO-tilsluttede kunder, så er omfanget begrænset og konsekvenserne er derfor også begrænset for de fleste elforbrugere og dermed også for de fleste af Dansk Fjernvarmes medlemmer. Da der på flere områder er tale om en principiel ændring af tarifstrukturen, så har Dansk Fjernvarme alligevel nogle forslag til Energinet, som minimerer nogle af de umiddelbart identificerede negative konsekvenser ved indførelse af kapacitetstarifering.

  Differentieret kapacitetstarif til anlæg der tilgodeser anlæg med få driftstimer

  Det er Dansk Fjernvarmes anbefaling, at kapacitetstariffen differentieres, så forbrugere med få driftstimer ikke betaler den fulde kapacitetstarif. Det er særligt elkedler, men også opstart af kraftværker, der har få timer, og som rammes hårdt af en kapacitetsbetaling. Fælles for disse er, at de spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre balancering af elsystemet (effekttilstrækkelighed) og varmeproduktion. Den foreslåede kapacitetstarif risikerer at have nogle store og urimelige konsekvenser for disse anlæg. Differentieringen kan begrundes med og evt. betinges af, at forbrugere med få driftstimer ikke ligger deres forbrug i perioder med spidsbelastning af elnettet. Ved at placere forbruget udenfor spidsbelastningen er deres træk på nettet i mindre grad definerende for Energinets omkostninger til udbygning af elnettet.

  Mange af disse anlæg desuden er etableret under de gældende tarifstrukturer og en grundlæggende omlægning af tarifferne, som der lægges op til, kan have store, negative konsekvenser for disse anlæg. En differentiering af tariffen vil gøre de negative konsekvenser ved introduktionen af kapacitetstarif mildere for eksisterende anlæg.

  Kunder med begrænset netadgang påvirker ikke omkostningerne

  Dansk Fjernvarme er enig i, at der skal være en anden betaling for kunder, der er tilsluttet med begrænset netadgang. Eftersom kunder med begrænset adgang risikerer at blive afbrudt i alle timer, aldrig medfører udbygning af elnettet og altid bliver nedprioriteret fremfor kunder, der betaler for fuld tilslutning, så er det minimalt, hvilke omkostninger de giver anledning til. Det er således ikke åbenlyst, at de alligevel skal betale 50 pct. af omkostningerne og Dansk Fjernvarme mener, at det er en urimelige høj tarif, når man reelt ikke har nogen sikkerhed for at få kapacitet stillet til rådighed. Dansk Fjernvarme foreslår derfor at Energinet genovervejer tariffen for kunder med afbrydelighed ud fra særligt princippet om, at kunder med begrænset netadgang i udgangspunktet ikke giver anledning til omkostninger, hverken til udbygning (medfører per definition aldrig udbygning) eller drift (kan altid kobles af og andre kunder prioriteres altid højere).

  Konsekvensanalyse og evaluering

  I forhold til den konkrete metode foreslår Dansk Fjernvarme, at Energinet overvejer, at udarbejde en konsekvensanalyse fordelt på forskellige kundetyper og en metode til at evaluere af konsekvenserne af den foreslåede model. Dansk Fjernvarme indgår meget gerne i sådan et udviklingsarbejde.

  Belyse konsekvenserne af udbredelse af kapacitetstariffer

  På lidt længere sigt, og især, hvis kapacitetstarifering udbredes til at gælde for flere kunder, så vil Dansk Fjernvarme fremhæve, at det bliver relevant at uddybe og belyse

  • om det gældende vandfaldsprincip fortsat er retvisende, dvs. omkostningsægte,
  • om forholdet mellem kapacitetsbetaling og tilslutningsbidrag er retvisende, herunder fokus på fordeling af omkostninger mellem nye og eksisterende kunder
  • om en kapacitetstarif fordeler omkostninger til det såkaldte ”dybe net[1]” retvisende, dvs. omkostningsægte
  • om man rimeligt kan fastsætte en uniform kapacitetsbetaling, når nettet historisk er udbygget forskelligt i forskellige dele af landet
  • om man rimeligt kan fastsætte en uniform kapacitetsbetaling for kunder der lægger deres belastning på tidspunkter, hvor der ikke er kapacitetsproblemer i nettet
  • om kapacitetstarif kan modarbejde andre initiativer, der skal fremme fleksibelt elforbrug (effekttilstrækkelighed).

  Dansk fjernvarme anbefaler derfor, at Energinet allerede nu tager stilling til, hvordan de grundlæggende spørgsmål belyses og evalueres, hvis kapacitetstarifering udbredes til flere forbrugere.

  [1] Med det ”dybe net” henvises til Energinets egen beskrivelse af det nære net og det dybe net i forbindelse med Energinets metode for producentbetaling

  Andre klikkede på...