Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Elmarked & Eltariffer

Høringssvar om Energinets LUP 2024

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar på Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 (LUP24).

04. jun. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Energinet beskriver med LUP 2024 den overordnede strategiske retning for transmissionssystemerne for el og gas frem mod 2050. Udviklingsplanen skitserer desuden Energinets perspektiver ift. at etablere en helt ny brintinfrastruktur. Det primære forudsætningsgrundlag er Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet, som angiver et udviklingsforløb frem mod 2050.

  Elnettet har flere steder i landet nået sin maksgrænse og der bliver behov for at udbygge højspændingsstationer og forbindelser. Fremtiden byder på en flerdobling af såvel elproduktion som elforbrug, specielt som følge af meget mere grøn el fra sol og vind, men sandsynligvis også udvikling af en brint- og Power‐to‐X‐industri. Også Fjernvarmesektoren bidrager til et øget behov for mere elkapacitet på elnettet og til et øget elforbrug.

  Dansk Fjernvarme har nogle enkelte kommentarer til Energinets LUP24. Dansk Fjernvarmes høringssvar angår dog alene udviklingsplanen for eltransmissionssystemet og ikke gas- og brint-infrastrukturen, idet elinfrastrukturen er af højeste interesse for Dansk Fjernvarmes medlemmer. Dansk Fjernvarmes medlemmer er således i gang med en betydelig omstilling af varmeproduktion til både en mere flerstrenget forsyning og især en langt større grad af elektrificering af fjernvarmen gennem store, kollektive varmepumper, udbygning af elkedler både i DK1 og DK2 og udbygning af store varmelagre, så fjernvarmen i fremtiden langt bedre kan hjælpe elsystemet med at balancere de store mængder fluktuerende elproduktion fra vind og sol. Fjernvarmen virker allerede og vil i fremtiden i endnu højere grad virke som et enormt virtuelt batteri for elsystemet.

  Dansk Fjernvarmes kommentarer i høringen

  Dansk Fjernvarme finder LUP-forslaget for 2024 overvejende vel afstemt og godt gennemarbejdet. Der er også taget højde for den store udbygning af elforbrug i fjernvarmen, især elkedler. Dog vil Dansk Fjernvarme opfordre til at stille detaljerne i fremskrivningen af lokale forbrug og produktioner til rådighed, så andre med lokalkendskab kan få mulighed for at bidrage til Energinets LUP-arbejde til fælles glæde.

  I den forbindelse mener Dansk Fjernvarme, at Energinet bør undersøge og belyse konsekvenserne på elinfrastrukturen hvis hovedparten af fjernvarmens kraftvarmekapacitet lukker ned som følge af mangle anlægsøkonomi. Tab af kraftvarmekapacitet, der er med til at aflaste elsystemet i lokalområder (i radialer) og hvor der i stedet erstattes med elforbrug fx i form af elkedler, som belaster elnettet lokalt, må af åbenlyse årsager stresse elnettet lokalt.

  De stigende mængder vind og sol kombineret med en forventet udfasning af den regulerbare og vejruafhængige elproduktionskapacitet i Fjernvarmesektoren vil sætte elforsyningssikkerheden under pres, men også lokalt kunne stresse elnettet som nævnt før.

  Det er i øjeblikket uvist om de eksisterende kraftvarmeværker kan bevares, og givet er det, at det næppe sker uden kvalificerede økonomiske incitamenter. Dansk Fjernvarme klare anbefaling er derfor, at der hurtig bliver taget en politisk stillingtagen til behovet for regulerbar elproduktion og dermed til bevarelsen af de eksisterende kraftvarmeanlæg, samt at der sker en hurtig implementering af kapacitetsmekanismer i Danmark. Det vil kunne understøtte el- og varmeforsyningssikkerheden og bidrage med mindre stress af elnettet i lokalområder.

  Andre klikkede på...