Gå til hovedindhold

Høringssvar på Energistyrelsens forslag til bekendtgørelser på baggrund af lovforslag L 117 om rørført transport af CO2

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Energistyrelsens forslag til bekendtgørelser på baggrund af lovforslag om rørført transport af CO2. Nærværende høringssvar forholder sig specifikt til forslaget til bekendtgørelse om rørledningsanlæg til transport af CO2.

29. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  En lang række af medlemmerne i Dansk Fjernvarme har planer om etablering af CO2-fangst og medlemskredsen har et samlet langsigtet potentiale for CO2-fangst på op mod 6 mio. ton CO2 per år ifølge tal fra Energistyrelsen.

  Som brancheorganisation for over halvdelen af Danmarks samlede CO2-fangstpotentiale støtter Dansk Fjernvarme op om den samlede udvikling indenfor CCUS i Danmark, herunder udviklingen af CO2-rørinfrastruktur. For fangstaktørerne vil transport og lagring af CO2 udgøre en væsentlig del af de samlede omkostninger til CCS, hvorfor det er formålstjenstligt for både fangstaktørerne og samfundet at der skabes bedre rammer for etablering af CO2-rørinfrastruktur i Danmark, da det vil kunne bidrage til at reducere de samlede omkostninger i værdikæden.

  Dansk Fjernvarme finder det derfor positivt, at det politisk er vedtaget, at der skal laves en ny hovedlov for rørført transport af CO2, der skal fremme mulighederne for etablering af CO2-rørinfrastruktur.

  Imidlertid er det vigtigt at nævne, at ejerskab af CO2-rørinfrastruktur vil være et naturligt monopol, hvorfor det er yderst væsentligt at sikre, at ejer eller operatør af CO2-rørledninger ikke kan udnytte en monopolsituation til deres fordel og til ulempe for brugere af rørledningen og samfundet generelt. Det mener vi ikke, at lovforslag L 117 (inklusive ændringsforslag) og nærværende bekendtgørelse sikrer.

  I det følgende uddyber vi ovenstående. Indledningsvis vil vi nævne, at da L 117 ikke er vedtaget i Folketinget endnu, så bør nærværende bekendtgørelse sendes i ny offentlig I det følgende uddyber vi ovenstående. Indledningsvis vil vi nævne, at da L 117 ikke er vedtaget i Folketinget endnu, så bør nærværende bekendtgørelse sendes i ny offentlig høring såfremt der er substantielle ændringer i den vedtagne lov i forhold til det fremsatte lovforslag.

  CO2-rør er monopolinfrastruktur – prisen for tredjepartsadgang bør reguleres

  Det fremsatte lovforslag L 117 med tilhørende ændringsforslag indebærer, at priser og betingelser for tredjepartsadgang sker gennem forhandling mellem ejer/operatør og brugeren af rørledningsanlægget. Dansk Fjernvarme mener imidlertid, at forhandlet tredje-partsadgang medfører en signifikant risiko for, at ejer/operatør af rørledningsanlægget kan kræve urimeligt høje priser for tredjepartsadgang. Det skyldes særligt, at ejer/operatør ofte vil stå i en stærk forhandlingsmæssig position, hvor brugeren af anlægget typisk ikke har andre muligheder for at transportere sin CO2 end gennem det pågældende rørledningsanlæg. Der kan derfor opstå situationer, hvor der kræves en pris for tredjepartsadgang, der ikke er rimelig. Det kan både føre til urimeligt høje priser, ligesom det også kan føre til, at projekter om CO2-fangst stoppes til skade for de danske klimamål.

  Vi er opmærksomme på, at Forsyningstilsynet vil skulle føre tilsyn med, om priser og betingelser for tredjepartsadgang er rimelige. Vi mener dog ikke, at dette tilsyn er tilstrækkelig stærkt til at undgå, at der i nogle tilfælde vil kræves for høje priser.

  Udover risikoen for urimelige priser og betingelser, så fører princippet om forhandlet tredjepartsadgang til investeringsusikkerhed, der kan forsinke udviklingen af CO2-rørinfrastruktur til skade for samfundsøkonomi, vækst, beskæftigelse og klima. I stedet bør priser og betingelser for tredjepartsadgang være reguleret, og der bør anvendes en på forhånd fastsat tydelig prisstruktur baseret på nødvendige omkostninger plus en rimelig forrentning til rettighedshaver. Dette følger også af de specielle bemærkninger til det fremsatte lovforslags § 9, stk. 2, hvor det fremgår, at ”Metoden for fastsættelse af priser og betingelser vil blive nærmere beskrevet i bekendtgørelsen, der vil blive udstedt i medfør af foreslåede § 10, stk. 4. Det forventes dog, at priserne vil skulle være omkostningsbaserede og dermed afspejle de nødvendige omkostninger ved effektiv drift. Hertil forventes tillagt en rimelig forrentning for rettighedshaveren.”

  Dansk Fjernvarme anbefaler således, at både L 117 og nærværende bekendtgørelse om rørledningsanlæg til transport af CO2 ændres, så priser og betingelser for tredjepartsad-gang er reguleret og fastsættes efter den metode, der ifølge ovenstående citat fra de specielle bemærkninger skal beskrives i nærværende bekendtgørelse.

  Konkret anbefaler vi følgende:

  • Der stilles ændringsforslag til L 117, hvor lovforslagets § 9, stk. 2 ændres, så det fremgår, at priser for tredjepartsadgang reguleres, således at priserne skal være omkostningsbaserede og dermed afspejle de nødvendige omkostninger ved effektiv drift samt at der kan tillægges en rimelig forrentning for rettighedshaveren. Metoden for fastsættelse af prisen beskrives nærmere i bekendtgørelsen, der vil blive udstedt i medfør af lovforslagets § 10, stk. 4.
  • De specielle bemærkninger til lovforslagets § 9, stk. 2 ændres, så ordet "forventes" fjernes. Dermed vil det fremgå, at "Priserne vil skulle være omkostningsbaserede og dermed afspejle de nødvendige omkostninger ved effektiv drift. Hertil kan tillægges en rimelig forrentning for rettighedshaveren."
  • Bekendtgørelsen udstedt i medfør af lovforslagets § 10, stk. 4 (bekendtgørelsen som dette høringssvar vedrører) bør indeholde en metode, der beskriver fastsættelse af priser og betingelser for tredjepartsadgang.

  Andre klikkede på...