Gå til hovedindhold
Rammevilkår & Regulering
Jura
Afgifter & Tilskud

Implementering af EU’s nye kvotehandelssystem ETS2

Hvorvidt man som fjernvarmeselskab bliver direkte omfattet af ETS2, afhænger af, om selskabet er forbrugsregistreret på sit olie- og gasforbrug, og dermed selv betaler punktafgift.

08. jul. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  I januar 2024 trådte en ny hovedlov om CO2-kvoter i kraft, og fra den 1. september 2024 begynder de første afrapporteringer til Energistyrelsen, der er et led i indfasning af det nye kvotesystem, ETS2. Energistyrelsen har sendt henvendelser ud til alle fjernvarmeselskaber, der er registreret i en punktafgiftskategori hos SKAT.

  Formålet med loven er at implementere en revision af det gældende kvotehandelsdirektiv, som skal bidrage til reduktion af drivhusgasudledninger fra brændsler til vejtransport, opvarmning og køling, herunder også igangsætte implementeringen af det nye kvotesystem ETS2.

  Med ETS2 ønsker EU, at kvotesystemet i store træk også skal omfatte de sektorer, som ikke allerede er omfattet af ETS1. ETS2 er målrettet brændsler i vejtransporten og til opvarmning og køling af bygninger.

  Implementeringsfaser for ETS2

  Implementeringen af ETS2 sker gradvist og gennem to overordnede faser:

  1. Etablering af overvågnings- og rapporteringsforpligtelser.

  I den første fase skal omfattede virksomheder indsende en overvågningsplan til Energistyrelsen senest 1. september 2024. Derudover skal omfattede virksomheder have en udledningstilladelse senest 1. januar 2025.

  Omfattede virksomheder skal ansøge om udledningstilladelse ved at udarbejde og indsende en overvågningsplan i det såkaldte ”European Reporting Tool”, som er et system, som Energistyrelsen skal give adgang til. Adgang kræver derfor, at man kontakter Energistyrelsen, og oplyser at man er omfattet af ETS2 og samtidig angiver en person, der kan oprettes som administrator i systemet.

  2. Årligt krav om at købe og returnere CO2-kvoter.

  Den anden fase er gældende fra 2028 og frem og er et årligt krav om at købe og returnere CO2-kvoter inden 31. maj til at dække CO2-udledningen i det foregående kalenderår.

  Fjernvarmeselskaber kan være omfattet af både det gamle ETS1 og det nye ETS2

  ETS2 er målrettet de aktører, som betegnes som ”brændstofoperatører”. Lovgivningen indebærer, at brændstofoperatører fra året 2027 er forpligtet til at købe kvoter til at dække udledningen fra deres forbrug af naturgas og olie, som bruges til opvarmning og køling af bygninger. Som det fremgår lige ovenfor er fristen for at returnere kvoter vedr. 2027 den 31. maj 2028.

  Den måde det eksisterende kvotesystem ETS1 på nuværende tidspunkt opgør kvoteforpligtelse betyder, at et selskab kan være kvoteomfattet af ETS1 på et af sine anlæg, mens andre af selskabets anlæg ikke i dag er kvoteomfattet. I ETS1 gælder det fortsat, at en produktionsenhed (lokation/p-enhed) samlet set er kvoteomfattet, hvis den indfyrede effekt er over 20 MW.

  Anlæg, som allerede er omfattet af ETS1, kan ikke også blive omfattet af ETS2 samtidig. Et selskab, som har anlæg omfattet af ETS1, kan dog godt med andre af selskabets anlæg blive omfattet af ETS2, fordi man som selskab (baseret på CVR-nummer) omfattes.

  Selskaber, der er forbrugsregistrerede ift. olie og gas, bliver omfattet af ETS2

  De danske myndigheder har ved implementeringen af ETS2 valgt, at systemet kobles op på skattesystemet, når det drejer sig om, hvilke aktører, der skal omfattes. Dette er gjort for at sikre, at der ikke betales kvoter gennem ETS2 for det samme brændstof mere end én gang.

  Dansk Fjernvarme har hidtil fortolket den nye hovedlov om CO2-kvoter sådan, at kvoteforpligtelsen kommer til at ligge på de leverandører, der leverer gas og olie direkte til fjernvarmeselskaberne. Dette er fortsat vores opfattelse. Imidlertid indebærer opkoblingen til skattesystemet, at kvoteforpligtelsen i ETS2 kommer til at gælde for de selskaber, som er registreret som betaler af punktafgifter (energiafgifter) på det pågældende brændsel. Det er typisk ikke fjernvarmeselskabet, men derimod distributøren, der står for selve indbetalingen af afgifter til skat, og afgiftsbetalingen sker i de tilfælde i praksis som en viderefakturering til fjernvarmeselskabet via fakturaen.

  Imidlertid vil de fjernvarmeselskaber, som har valgt at blive forbrugsregistrerede vedr. deres forbrug af naturgas eller olie, derigennem også være registreret som selvstændig betaler af energiafgift på de nævnte brændsler. Dvs. som eksempel: Er et fjernvarmeselskab forbrugsregistreret for så vidt angår sit forbrug af naturgas, og hvis hele eller dele af den varme kommer fra et anlæg, der ikke er omfattet af ETS1, så vil selskabet derigennem blive direkte omfattet af ETS2. Og dermed også de forpligtelser, der ligger i at være omfattet af kvotesystemet, herunder indberetningsforpligtelser vedr. overvågningsplaner, overvågningsmetodeplaner, køb og returnering af kvoter mv.

  Energistyrelsen henvender sig til alle registrerede betalere af energiafgifter

  Energistyrelsen har tidligere i år sendt informationsbreve ud til alle virksomheder på baggrund af CVR numre, som SKAT har registreret som betaler af energiafgifter. Her skal man som virksomhed være opmærksom på, at det ikke er muligt for Energistyrelsen at vurdere hvorvidt en virksomhed kun har ETS1 aktiviteter eller ej. Derfor har alle virksomheder, der er registreret som betaler af energiafgifter fået et informationsbrev tilsendt. Det er derfor samtidig en virksomheds ansvar at informere Energistyrelsen, hvis man har modtaget et informationsbrev vedr. ETS2, selvom man kun har anlæg omfattet af ETS1. Ved henvendelse til Energistyrelsen på den baggrund vil Energistyrelsen kunne fjerne virksomheden fra listen over ETS2-omfattede virksomheder.

  Informationsbrevet fra Energistyrelsen skal samtidig sikre, at alle selskaber, som nu skal omfattes af ETS2, får etableret de overvågnings- og rapporteringsforpligtelser, der er krav om i ETS2-systemet allerede fra 2024.

  Energistyrelsen har i juni 2024 udsendt endnu et brev til de selskaber, som Energistyrelsen endnu ikke har hørt fra. Er du som selskab ikke omfattet af ETS1 og har du samtidig en forbrugsregistrering vedr. forbrug af naturgas og/eller olie, så kan du være omfattet af ETS2.

  Dansk Fjernvarme skal derfor opfordre til, at man som virksomhed snarest tager kontakt til Energistyrelsen, såfremt man ikke allerede er i dialog med Energistyrelsen om at opfylde kvotesystemets regler, hvis man har modtaget et informationsbrev vedr. ETS2.

  Andre klikkede på...