Gå til hovedindhold
Afgifter & Tilskud

Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse vedrørende lov om likviditetslån, tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger ved indefrysningsordningen.

19. jun. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme har tidligere udarbejdet høringssvar til indefrysningsordningen.

  Dansk Fjernvarme har følgende kommentarer til bekendtgørelsernes enkelte bestemmelser

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om likviditetslån mv. til energivirksomheder ved indefrysning af høje energiregninger.

  • §12 stk. 2. Renter sammenlægges senest d. 31. oktober 2024. Der bør indsættes at for fjernvarmekunder gælder det, at renterne sammenlægges senest for 31. december 2024. Når energivirksomhederne overdrager fordringerne til Erhvervsstyrelsen, vil det vel også betyde, at likviditetslånet indfries uden at der tilskrives yderligere renter i 2024.
  • §13 Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, om der tolereres mindre differencer, eller periodemæssige forskydninger i forhold til afstemningerne. Hvilke krav er der til detaljeringsgrad af de tal, der skal indberettes i den digitale indberetningsløsning jfr. stk. 3?

  Det bør være muligt at vælge mellem at uploade en fil eller manuelt at indtaste afstemningen i det indrettede digitale indberetningssystem. Det vil kræve unødvendige omkostninger, hvis mindre selskaber, der har valgt at benytte et manuelt system til håndtering af indefrysningsordningen, hvis der ikke er mulighed for en indtastningsløsning eller Excel indberetning.

  • §18 I forbindelse at udtagning af ansøgninger, er det vigtigt, at der er tale om en risiko-baseret stikprøvekontrol og såfremt der pålægges revisorbistand, vurderes om omkostningerne står i mål med den øget sikkerhed, en revisorbistand tilfører oplysningerne. For de små energiselskaber vil en omkostning til revisor, der ikke bliver refunderet ved tilskud betyde, at den skal deles ud på få varmekunder.

  Bekendtgørelse om tilskud til energivirksomheders implementerings- og administrationsomkostninger ved indefrysningsordningen.

  • §3 stk. 2. Det er ikke hensigtsmæssigt, at det kun er omkostninger, der er afholdt inden d. 27. marts 2023, der kan søges tilskud til. Hvis vi ser ind i øgede energiomkostninger i løbet af 2023, kan der være selskaber, der skal forhøje deres priser og derved komme over prisloftet efter d. 27. marts 2023. Det vil betyde, at disse selskaber ikke får dækket omkostninger til implementering af ordningen, og lade dem være brugerfinansieret.

  Der kan ligeledes være omkostninger i forbindelse med arbejdet med at udfærdige ansøgning og fremskaffe den nødvendige dokumentation, skal de også være bruger finansieret?

  Ansøgningsfristen bør være afhængig af, hvornår adgangen til at søge åbner. Samtidigt ligger den hen over en sommerferie periode. Kompleksiteten i ansøgningen og dokumentationskravet bør ligeledes afspejle den tidsfrist, der fastsættes. Der kan være virksomheder, der har brug for noget tid til at registrere de interne ressourcer, der er brugt på ordningen. Der er ikke mange virksomheder, der har et tidsregistreringssystem, og de vil derfor manuelt skulle gennemgå kalendere mv.

  • §7 stk. 4 Er der fastsat en frist på hvornår selskaberne, der har kontraktlige omkostninger, der ikke er afholdt på ansøgningstidspunktet skal anmode om den årlige udbetaling?
  • §8 skattepligten bør ikke gælde for skattefrie forsyningsselskaber, der som følge af skattefriheden ikke har fradrag for omkostningerne til indefrysningsordningen.

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til små varmeforsyningsselskabers implementeringsomkostninger ved indefrysningsordningen

  • §8 I forbindelse at udtagning af ansøgninger er det vigtigt at der er tale om en risikobase-ret stikprøvekontrol og såfremt der pålægges revisorbistand, vurderes om omkostningerne står i mål med de den øgede sikkerhed en revisorbistand tilfører oplysningerne. For de små energiselskaber vil en omkostning til revisor, der ikke bliver refunderet ved tilskud, betyde at den skal deles ud på få varmekunder.

  Afsluttende bemærkninger

  Indefrysningsordningen har betydet en stor ekstra arbejdsbyrde for vores medlemsvirksomheder. Vi har som brancheorganisation også brugt mange medlemsfinansierede ressourcer for at mindske denne byrde hos selskaberne.  Vi mener, det er vigtigt, at så mange omkostninger som muligt bliver refunderet selskaberne, og der ikke pålægges dem yderligere ressourcekrævende administrative opgaver. Selskaberne har særligt hårdt brug for ressourcerne til at håndtere de mange opgaver p.t., der er i forbindelse med den grønne omstilling og afkobling af naturgas som opvarmningsform. 

  Andre klikkede på...