Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Rammevilkår & Regulering
Klima- & Miljøforhold

Fornuftig aftale om CCS: Vi giver dig overblikket

Dansk Fjernvarme ser det som en fornuftig CCS-aftale som regeringen og Folketinget har indgået. Rammerne er tegnet op. De langsigtede CCS-rammer præsenteres i slutningen af 2023.

21. sep. 2023

Indhold

  Den netop indgåede CCS-aftale skal bidrage til at realisere potentialet for CCS i Danmark og udgør dermed et væsentligt element i opnåelse af klimamålene, mener Dansk Fjernvarme.

  Den netop indgåede aftale fokuserer på fire hovedspor; Udmøntning af CCS-puljerne, ejerskab og regulering af transport af CO2 via rør, statsligt medejerskab af tilladelser til lagring af CO2 og rammer for lagring samt internationale rammer.

  - En af de større barriere for, at vi kan indfri potentialet med at fange CO2 har været den store politiske og regulatoriske usikkerhed, der er forbundet med teknologien. Med dagens aftale er den heldigvis bragt gevaldigt ned, og vi er nu et godt skridt tættere på at gøre ambitionerne til virkelighed , siger Jannick Hauschildt Buhl, områdechef for CCUS & PtX, og han fortsætter:

  - Der skabes klarhed over udmøntningen af puljemidlerne, der skal sikres bedre rammer for investering i CO2-rørinfrastruktur og staten skal have 20 procent medejerskab af alle danske CO2-lagre. Det er alle sammen initiativer, der skubber udviklingen fremad.

  Ifølge aftalen vil regeringen nemlig komme med et oplæg til de langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren. De forventer at kunne fremlægge oplægget for Folketingets partier inden udgangen af 2023.

  Udmøntning af CCS-puljerne

  Der skabes klarhed over rammerne for udmøntning af de resterende ca. 27. mia. kr. De resterende to puljer slås sammen til én CCS-pulje og udmøntes gennem to udbud. Dermed vil aktørerne på forhånd kende de overordnede rammer for hvornår, og hvordan midlerne bliver udmøntet. Det er samtidig væsentligt, at der skal anvendes det samme udbudsdesign til begge udbud, hvilket igen bidrager til at skabe klarhed over rammerne.

  Ejerskab og regulering af rørført transport af CO₂

  Det er godt, at aftalen sætter en retning for reguleringen af rørført transport af CO₂, herunder at der skal laves en ny hovedlov. Vi savner dog, at aftalen direkte nævner, at kommuner også skal kunne etablere, eje og drive CO₂-rør og at det er aftalepartiernes ambition, at denne eksplicitte hjemmel skal frembringes som en del af de langsigtede rammevilkår for CCUS i forsyningssektoren, der skal komme inden udgangen af 2023. Det skyldes, at det i nogle tilfælde muligvis kan være billigere for kommunale selskaber selv at etablere rørført infrastruktur sammenlignet med at indgå aftaler med private eller statslige selskaber. Vi håber derfor, at denne hjemmel opnås gennem de langsigtede rammevilkår.

  Fremtidig statslig deltagelse i CO₂-lagringslicenser

  Lagring af CO₂ på land og kystnært er en forudsætning for at få omkostningerne til lagring (og transport, der dermed bedre kan foregå gennem rør) ned i pris, hvilket bidrager til at gøre CCS-projekter rentable for et større antal punktkilder og dermed til, at CCS i højere grad kan bidrage til Danmarks klimamål.

  Internationale rammer

  Dansk Fjernvarme bemærker særligt, at aftalepartierne er enige om, at der fortsat arbejdes for at fremme danske interesser bl.a. i EU’s arbejde med rammerne for CCS-området samt med negative udledninger i EU’s kvotesystem.

  Vi kommer langt med den nye CCS-aftale – men vigtigheden af den kommende aftale om langsigtede rammevilkår må ikke undervurderes
  Der er stadig en del brikker, som mangler at falde på plads for, at vi kan realisere Danmarks potentiale for CO₂-fangst. Det er derfor enormt vigtigt, at det kommende regeringsoplæg om langsigtede rammevilkår for CCUS i forsyningssektoren skaber den nødvendige afklaring og sikrer, at de manglende brikker falder på plads.

  Andre klikkede på...