Gå til hovedindhold
Klima- & Miljøforhold
PtX & CCUS

Høringssvar til sektorforudsætningsnotater til Klimastatus- og fremskrivning 2024 (KF23)

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om sektorforudsætningsnotaterne til Klimastatus- og fremskrivning 2024 (KF24).

24. jan. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme bemærker indledningsvist, at KF24 afspejler en ændret opgørelse af udnyttelse af overskudsvarme fra PtX-anlæg i fjernvarmesystemet.

  Det antages i KF24, at 20% af elektrolyseanlæggets eleffekt kan omsættes til varmeoutput til fjernvarme (imod 10% i KF23), men at udnyttelsen af overskudsvarme samtidig afhænger af anlæggets placering som afspejlet i antagelsen om, hvor mange anlæg, der leverer overskudsvarme.

  Den ændrede opgørelse må formodes at bidrage til en mere retvisende opgørelse af potentialet for udnyttelse af overskudsvarmen i fjernvarmesystemet og afspejler samtidig perspektiverne for, at overskudsvarme fra PtX kan bidrage til et fremtidigt mere sammenhængende energisystem.

  Ligeledes er det positivt, at KF24 som noget nyt i forhold til tidligere år indregner de betydelige mængder overskudsvarme, som CO2-fangst forventes at medføre.

  Husholdningers og erhvervs energiforbrug og procesudledninger

  Dansk Fjernvarme har følgende bemærkninger til sektorforudsætningsnotatet vedr. husholdningers og erhvervs energiforbrug og procesudledninger:

  • Af side 16 i sektorforudsætningsnotatet fremgår: ”Bemærk, at der i modellen tages udgangspunkt i eksisterende opbyggede forsyningsinfrastrukturer, samt at gasforsyning ikke udvides. Dermed vil eksisterende gasområder, fjerntliggende fra fjernvarme, kun kunne konvertere til individuelle opvarmningsløsninger. Det modelleres, om fjernvarmeselskaberne vil udvide fjernvarmeområderne tæt på de eksisterende net. Det udestår i skrivende stund at beslutte, hvordan kommunernes udmeldte fjernvarmeplaner skal modelleres.”

  Dansk Fjernvarme bemærker hertil, at KF24 bør inddrage Evidas konverteringskortlægning fra efteråret 2023. Evida beskriver en række scenarier for udfasning af gas til rumopvarmning og hvor ca. 122.000 gasfyr vil være tilbage i danske husstande uden yderligere statslige tiltag som fx afkoblingspligt eller andet, der giver øget incitament for at investere i grønne varmeløsninger.

  • Af side 20 i sektorforudsætningsnotatet fremgår: ”Aftalen fra Klimaaftale om grøn strøm og varme, 2022 omfattede krav om, at kommuner skulle udmelde, hvilke områder der kunne forvente at blive udbygget med fjernvarme. Mange af disse varmeplaner eksisterer, men det udestår at afgøre, hvordan de skal indarbejdes i fremskrivningen.”

  Dansk Fjernvarme bemærker hertil, at de kommunale varmeplaner i 2022 har udpeget områder med potentiale for fjernvarme i Plandata. De kommunale varmeplaner er fremadrettet dynamiske – områder der har potentiale vil fortsat kunne udvikles til projektforslag i fremskrivningsperioden. Hvor meget af potentialet der kan udmøntes til projektforslag, er afhængighed en række faktorer som, om Fjernvarmepuljen op, om de faldende anlægsomkostninger til etablering fjernvarme, falder yderigere i forlængelse af den generelle prisudvikling/fladere inflationskurver.

  • Af side 22 i sektorforudsætningsnotatet fremgår: ”I sidste års beregning blev foretaget en vurdering den økonomiske rentabilitet for udvidelse af fjernvarmeområder i nærheden af de eksisterende områder. Beregningen foretages også i år, men det overvejes i skrivende stund, hvordan der derudover skal tages højde for kommunernes udmeldte varmeplaner.”

  Dansk Fjernvarme bemærker hertil, at KF24 bør tage udgangspunkt i antal godkendte projektforslag, jf. Evida høringsdata 2020-2023. Vi henviser til Evida for data.

  Andre klikkede på...