Gå til hovedindhold
Forsyningssikkerhed
Cybersikkerhed & Beredskab

Høringssvar om forebyggende handlingsplan og nødforsyningsplan for gas

Dansk Fjernvarme har afleveret høringssvar vedr. den forebyggende handlingsplan og nødforsyningsplan for gas J.nr. 2023-9064.

07. aug. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme repræsenterer 390 fjernvarmeselskaber, herunder kraftvarmeselskaber. Naturgas indgår som brændsel både ved kraftvarme og ved kedler som en del af fjernvarmeforsyningen i Danmark. Det er på den baggrund vi afgiver høringsbidrag.

  Dansk Fjernvarme takker for det fremsendte materiale fra 6. juli 2023 og leverer høringsbidraget inden fristen den 17. august 2023.

  Det principielle

  Dansk Fjernvarme støtter de foreslåede fornuftige tilpasninger af Nødforsyningsplan for gas med nedenstående bemærkninger.

  Danske Fjernvarme og fjernvarmeselskaberne med gasforbrug til varme og kraftvarme er direkte nævnt i Handlingsplan og Nødforsyningsplanen for gas, idet naturgas og opgraderet biogas (biometan) fortsat udgør et væsentligt og fleksibelt brændsel både til produktion af el som kraftvarme og til fjernvarme.

  Fjernvarmeselskaberne driver kraftvarmeenheder med samproduktion af el og fjernvarme samt kedelanlæg for varmeproduktion med naturgas som brændsel.

  Pris- og energikrisen i 2022 har medført at mange fjernvarmeselskaber har øget investeringerne i produktionsanlæg for fjernvarme, fri af fossile brændsler. Særligt prisekstremer på naturgasleveringen har medført både kortvarigt og langsigtet fravalg af naturgas som brændsel. Naturgas anvendes fortsat som brændsel til kraftvarme når prisen på el er attraktiv. Til gengæld udfases naturgas som brændsel til grundlast og overgår i stigende grad til at naturgas er brændsel for spids- og reservelast samt nødforsyning.

  Gasforsyningen er i stigende grad fra opgraderet biogas (biometan) – aktuelt 40%, fra nytår 50% og med mulighed for op til 100% i 2028.

  I materialet fremgår at der er 325.000 individuelle gasforbrugere til boligopvarmning. I 2022 konverterede over 40.000 ejendomme til fjernvarme og der er udsigt til at dette tempo vil blive opretholdt de kommende år.

  Det konkrete

  I forhold til de konkrete punkter har Dansk Fjernvarme følgende bemærkninger.

  1. I et scenarie, hvor der med kort varsel sker fysisk afbrydelse af gasforsyningen kan det være nødvendigt at også fjernvarmeselskaber bidrager til gasbalancen ved at afstå fra at bruge naturgas og skifte til andre brændsler eller produktions-anlæg med kort varsel.
  2. Er der derimod et scenarie, hvor en (politisk) krise over en periode får prisen på naturgas til at stige, da vil fjernvarmeselskaberne i videst muligt omfang søge at stoppe anvendelsen af gas som brændsel. Prisstigninger vil derfor i sig selv få gasforbruget til at falde uden at have behov for påbud om forbrugsreduktion.
   Det er til gavn for forsyningssikkerheden når Tyre-platformen genoptager natur-gasforsyningen til Danmark og markedet. Det er dog værd at bemærke at gas-sen fra Tyre ikke er ”dansk gas” men handles frit på det Europæiske marked.
  3. I punkt 3.1. er der beskrivelse af solidaritetsmekanismen. Her skal der være op-mærksomhed på, at fjernvarmeselskaber kun i ringe grad kan skelnes mellem afbrydelige og ikke-afbrydelige fjernvarmekunder. Dette forhold kan have den afledte konsekvens at gasleveringen ikke kan afbrydes i fuldt omfang for fjern-varmeselskaber, da det vil belaste ikke-afbrydelige fjernvarmekunder.
  4. I punkt 3.2. er omtalt elproduktion med naturgas som brændsel. Det er vigtigt at huske at al elproduktion med naturgas som brændsel i Danmark sker i form af kraftvarme med samproduktion af el og fjernvarme.
  5. I punkt 3.3. er omtalt det forhold at prisen kan stige på naturgas med afledte konsekvenser, positive og negative. Fjernvarmesektoren investerer i at gas skif-ter status til at være brændsel anvendt til spids- og reservelast, og nødforsy-ning. Hvis gas ikke kan opfattes som brændsel til en nødforsyning kan det give udfordringer. 

  Samlet høringsbidrag

  Dansk Fjernvarme vil gerne påpege følgende opmærksomhedspunkter.

  1. Den stigende andel af opgraderet biogas (biometan) i gasnettet bør også afspej-les i at ejerne af opgraderingsanlæg får en rolle i forbindelse med en situation med nødforsyning.
  2. Energistyrelsen skal være opmærksom på at fjernvarmeselskaberne både har et faldende forbrug af naturgas og en ændret anvendelse som brændsel ved spids- og reservelast samt nødforsyning.


  Dansk Fjernvarme ser frem til fortsat godt samarbejde om beredskabsforhold og høj forsyningssikkerhed for forsyningssektoren.

  Andre klikkede på...