Gå til hovedindhold

Høringssvar vedr. fem udkast til bekendtgørelser om betaling af gebyrer for myndighedsbehandling

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Forsyningstilsynet om fem udkast til bekendtgørelser om betaling af gebyrer for myndighedsbehandling.

15. nov. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme (DFJ) har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynets høring over udkast til fem bekendtgørelser om betaling af gebyrer for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet. Høringen omfatter ændringer i de gebyrer, som Energinet, elnetselskaber, naturgasselskaber og fjernvarmeselskaber skal betale for myndighedsbehandling hos Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme har alene forholdt sig til gebyrerne, som vedrører fjernvarmeselskaberne. 

  DFJ’s bemærkninger til ændring i gebyrsatser efter lov om varmeforsyning

  Forsyningstilsynet lægger med høringen op til en stigning i fjernvarmeselskabernes gebyrbetalinger til tilsynet i 2024. Begrundelsen herfor er, at der i 2023 var en større overdækning, der skulle tilbagebetales, hvilket reducerede gebyrbetalingen i 2023. Der er i 2024 ligeledes en overdækning, som skal betales tilbage til selskaberne, om end denne er mindre end i 2023. Dansk Fjernvarme har isoleret set ikke bemærkninger til denne gebyrændring. 

  Fjernvarmeselskabernes gebyrbetaling faldt i 2023 med den begrundelse, at der endnu ikke var taget konkret stilling til, hvorledes Forsyningstilsynet skal løse nye opgaver på varmeområdet (prislofter for overskudsvarme, geotermi m.v.) og Forsyningstilsynet opkrævede derfor ikke gebyrer til løsning af disse opgaver i 2023. 

  Det lægges til grund, at gebyrnedsættelsen i 2023 afspejlede en reduktion i ressourcebehovet på fjernvarmeområdet, således som det måtte forventes på baggrund af klimaaftalen af 25. juni 2022, som gav en endelig afklaring på, at der ikke skal indføres indtægts-rammer og benchmarking af fjernvarmesektoren.

  Dansk Fjernvarme noterer sig i den forbindelse, at der – bortset fra en justering af den årlige afvikling af overdækning fra året før – ikke er sket nogen gebyrstigninger for fjernvarmesektoren, hvilket er positivt. Det er ligeledes positivt, at det bl.a. fremgår af høringsmaterialet, hvor stor en del af omkostningerne til tilsynsaktiviteter, der dækkes af overdækning fra tidligere år, samt at der gives et overblik over gebyrbetalingerne. 

  DFJ’s bemærkninger til ændrede gebyrsatser efter lov om Forsyningstilsynet 

  Det fremgår af høringsmaterialet, at gebyret på varmeområdet efter lov om Forsyningstilsynet til finansiering af tilsynets overvågnings- og analyseopgaver, arbejdsplan og kontaktudvalg stiger markant fra 0,48 kr. pr. TJ til 10,21 kr. pr. TJ. Det fremgår umiddelbart ikke, hvad baggrunden er for denne stigning. Tværtimod nævner tilsynet i Notat om ændring af gebyrsatser efter lov om Forsyningstilsynet, at ”Forskel i omkostningen for grund-gebyr udgør i forhold til 2023 -1,9 mio. kr.” På trods af det stiger fjernvarmesektorens betaling, som nu ligger på 1,25 mio. kr. Det vækker undren, at der i materialet umiddelbart ikke redegøres for, hvorfor varmesektoren står overfor denne gebyrstigning. 

  Dansk Fjernvarme anerkender værdien af tilsynets kontaktudvalg, men vurderer ikke at tilsynets overvågnings- og analyseopgaver i tilstrækkelig grad bidrager til at ”skabe gennemsigtighed i og grundlag for løbende regeloptimering” på fjernvarmeområdet, sådan som det ellers var tiltænkt i stemmeaftalen ”Et stærkt tilsyn” af 4. oktober 2017. Dansk Fjernvarme skal i den forbindelse opfordre til, at branchen inddrages langt mere i tilsynets analysearbejde, og at inddragelsen sker allerede i planlægningsfasen. Mere dialog og samarbejde vil efter vores opfattelse øge analysernes kvalitet og vil samtidig bidrage til, at de mest relevante forhold behandles, og at analyserne bliver afstemt med fjernvarmeselskabernes virkelighed. 

  Det er fortsat Dansk Fjernvarmes opfattelse, at gebyret på varmeområdet efter lov om Forsyningstilsynet til finansiering af tilsynets overvågnings- og analyseopgaver, arbejdsplan og kontaktudvalg skal sættes ned. 

  Fastsættelsen af gebyrerne

  Efter Dansk Fjernvarmes opfattelse bør ansvaret for at fastlægge Forsyningstilsynets opgaver, den økonomiske ramme for opgavevaretagelsen og udmøntningen af betalingerne til tilsynet fastsættes af andre end tilsynet selv. 

  Dansk Fjernvarme skal derfor igen opfordre til, at reglerne ændres, så tilsynet ikke selv kan træffe beslutninger om gebyrændringer. 

  Andre klikkede på...